خانه کارگر در گچساران بجای دفاع از کارگران، ابزاری برای مقاصد پیمانکاران

جالب است سربسته بگویم، خانه کارگر در مقابل آن سیلی که به گوش کارگر زحمت کش نفتی گچساران توسط مقام ارشد شهرستان چند ماه پیش زده شد چه موضعی …

خبر رسان؛

محمد رمضانی

ناکارآمدی و کهولت سن در دولت تدبیر و امید اذهان عمومی را حساس کرده. و به نوعی با فشار و حضور تصنعی وغیر طبیعی خود در صدد وارونه جلوه دادن فضای موجود جامعه هستند.

گرچه نه تنها مثمرثمر نیست، بلکه اراده ملت را در تغییر و پایان دادن به دولت خسته، با شتاب بیشتری مواجه کرده و به پیش خواهد برد.

این حرکتهای پوپولیستی توسط جریان دولتی که دست انها برای مردم رو شده است.چیزی جز عوامفریبی نیست.

فلسفه وجودی خانه کارگر، دفاع از حقوق کارگر است.اما متاسفانه برخلاف خواست جامعه بصیر کارگری که وعده های تحقق نیافته دولت تدبیر و امید از جمله بهبود معیشت،تامین مسکن و یکسان سازی و وضعیت استخدامی زندگی را بر آنان سخت و طاقت فرسا نموده است و حتی تعداد کثیری از آنها اخراج شده اند.

متاسفانه در دیارگچساران کارگران شاهدند با هزینه و هدایت پیمانکار در درون دفتر پیمانکار ستادی به نام خانه کارگر با تبلیغاتی وسیع و با جماعت غیرکارگری و باهدف اغفال افکار عمومی و بهره برداری سیاسی راه اندازی شده است.

این عمل نشان میدهد خانه کارگر برخلاف اصول کارکردی خود توسط کارفرما و پیمانکار غصب شده است.

در این راستا زمزمه اعتراض گروههای کارگری نسبت به استفاده ابزاری و نادیده گرفتن حقوق کارگران ، امروز در جامعه کارگری به گوش مسئولین رسیده و خوشبختانه جریان دولتی آرای این قشر را از دست داده است.

جالب است سربسته بگویم، خانه کارگر در مقابل آن سیلی که به گوش کارگر زحمت کش نفتی گچساران توسط مقام ارشد شهرستان چند ماه پیش زده شد چه موضعی گرفت؟؟

دومین موضوعی که توسط جریان دولتی این روزها در سطح شهر طرح شده دعوت از خانم فائزه هاشمی است.که حساسیت بانوان گچسارانی را با توجه به سوء پیشینه و ارتباط با بهاییت،و پیشینه حضور جیکاک انگلیسی در این شهرستان در گذشته بعنوان فعال اقتصادی ولی در واقع تبلیغ بهائیت بوده است.که احتمال تجمع اعترضی بانوان از همه جریانات سیاسی وجود دارد.

از طرفی گچساران وجه مشترکش باخوزستان وجود ریزگردها و همچنین ثروت صنعت نفت و گاز است.

آنچه که توسط جریان انتخاباتی دولت مطرح میشود.

حضور دو وزیر نیرو و نفت به بهانه افتتاح طرح هایی است که کلنگش در زمان نمایندگان و دولت قبل زده شده بود،گرچه افتتاح بهانه است، متاسفانه هدف اصلی تبلیغ برای جریان دولت است.

اما انتظار مردم این دیار از وزیر نفت اشتغال فرزندانشان در شرکت نفتی است که چهار سال است قفل شده است.

و از وزیر نیرو انتظار می رود بازسازی شبکه برق را در دستور کار قرار دهد تا به سرنوشت خوزستان مظلوم دچار نشویم.


منبع : کبنانیوز