معیشت و امنیت شغلی دغدغه اصلی کارگران

خبر رسان؛

سرخاب بیننده

قراردادهای موقت کار، یکی از بزرگ‌ترین دغدغه بخش کارگری است. با به‌کارگیری قراردادهای موقت، شأن انسانی و دستمزد کارگر از او گرفته می‌شود؛ و همچون یک ابزار زیردست، سوءاستفاده‌های کارفرمایان را بیشتر می‌کند؛ و این توانایی را به آن‌ها می‌دهد تا در شرایط بحرانی نیروی کار خود را خودسرانه اخراج کنند. چرایی بیکار شدن کارگران و افزایش شمار بیکاران به شیوه نهفته در قراردادهای موقت کار وجود دارد.

بسیاری از سازمان‌ها به کارگران دستمزد نقدی پرداخت می‌کنند، و از کارگران پیش از تسویه‌حساب رضایت می‌گیرند. با این وجود امنیت شغلی کارگران از بین می‌رود و کارگران برای اثبات فعالیت خود در سازمان‌ یا درخواست به دریافت‌نکردن کمترین‌ مصوب قانون کار، به چالش می‌خورند.

بیماری‌های شغلی مختص به فعالیت نیروی کار است، که در هنگام کار بیماری‌های غیرقابل درمانی را برای کارگران به‌جا می‌گذارد، درحالی‌که وزارت بهداشت و درمان به‌عنوان متولی، این زمینه را نادیده گرفته است.

بنا بر اعترافات دو نهاد سازمان تأمین اجتماعی و بازرسی کار امنیت و حفاظت، کارگران در پیرامون کار در وضعیت نامطلوبی قرار دارند؛ و در برابر بازپرداخت خسارت فوت و نقص عضو کارگران و پایداری مستمری و ازکارافتادگی، بی‌توجهی‌های بسیار می‌شود.

برای برطرف‌کردن مشکلات این قشر نیاز است، که افزون بر انجام اصلاحاتی در قانون کار ازجمله دسترسی آسان به اشتغال دستمزدی، پشتیبانی در برابر اخراج خودسرانه، توانایی پیشرفت، پایداری شغلی درازمدت، ایمنی بسنده، کسب مهارت‌های نوین و دستمزدهای معیشتی اقداماتی برای تقویت پشتیبانی اجرایی قانون کار انجام شود.


منبع : کبنانیوز