حضور ایرانیان مقیم اروپا در انتخابات

ایرانیان مقیم ایتالیا، لندن، سوئد و نروژ، روز جمعه آرای خود را به صندوق رای انداختند.
حضور ایرانیان مقیم اروپا در انتخابات ریاست جمهوری
حضور ایرانیان مقیم اروپا در انتخابات ریاست جمهوری
حضور ایرانیان مقیم اروپا در انتخابات ریاست جمهوری
حضور ایرانیان مقیم اروپا در انتخابات ریاست جمهوری
حضور ایرانیان مقیم اروپا در انتخابات ریاست جمهوری
حضور ایرانیان مقیم اروپا در انتخابات ریاست جمهوری
حضور ایرانیان مقیم اروپا در انتخابات ریاست جمهوری
حضور ایرانیان مقیم اروپا در انتخابات ریاست جمهوری
حضور ایرانیان مقیم اروپا در انتخابات ریاست جمهوری
حضور ایرانیان مقیم اروپا در انتخابات ریاست جمهوری
حضور ایرانیان مقیم اروپا در انتخابات ریاست جمهوری