هنگامه قاضیان و واکنش اینستاگرامی به تولد برادرش

اینستاگرام هنگامه قاضیانی

تولدت
تولد روشنایی و اگاهی و صلح و ارامش باشه برادر
این روزهارو،این تصاویر رو بیشتر دوست دارم
کودکانه هایمان
شادیهای واقعی
فراموشی هرچه واقعیت زندگی نام دارد
برات آرزوی رویاهای حقیقی دارم و رسیدن به آنها