شعر طنز شاعرکهگیلویه و بویراحمدی درباره گرانی در بازار

به گزارش پایگاه تحلیل و اطلاع رسانی خبر رسان به نقل از حرف ناب : موسی عباسی شاعر هم استانی با نگاهی طنز به مقوله گرانی و وضعیت کلی از بازار خرید پرداخته است که در ذیل آمده است :

یه روزی پاپا کردم سی من خیابون

سیل کردم تا قیمتل وابیده ارزون

تماته و او سرخی وو شوخ و شنگی

قیمتش وابیده بی یه کل فشنگی

بادنجون سه بندری گردن دوالی

هرکیلوحساب ویبی یه دو ریالی

موز زرد درچیده بی خوش سرخوش بی

یه تمن سی یه کیلو میوه فروش بی

ای میوه ی که مو دیدم و ای ارزونی

اییابی ماشی ماشی یه جا بسونی

پرتقال زرد قشنگ این غارشاپور

ده تمن آدم ایدا تلی دوتاحور

پسته وارته بی ایگاری گردو

هرکیلو وابیده بی قیمت یه شامپو

هردکونی ایرتم سرایکشیدم

بویی ونرخ گرون وته نیدیدم

پارچه قیمت کردم شرمن اعلا

هرمتری و بیس تمن نیره و بالا

تی خمی فکری کردم شاخ ایدرارم

دس نهام ومن سرم تا شاخ ندارم

روغن پش کیلویی نرگس شیرازی

هرکیلوش وابیده بی یه سر پیازی

نونوا گه تا پسین نون ایدرارم

مشتری سی نونلم وته ندارم

بلن گو قیره ایزه دم شهرداری

سیمان مفتی ایدیم گنی بیاری

تیرآهن وارته بی لاسرلا بی

انگاری هیمی بلی من تل گابی

گیرنده اومده بی رنگی سنس بی

قیمتش یه نوت سوز بیس تمنی بی

خیار سرد قاش کرده بی و شرط کاردی

دو قرش ومن جیبت سیش ایدراردی

تعجب تی خم کردم وی وضع بازار

قصابل گوشت بی حس ایزن ودم دار

تی خمی فکری کردم کارشیطونه

و صبا و پهصبا آدم چه دونه

یه وسیلی زی اسم و من خیابون

صلواتی بسی کردم لعنت وشیطون

پیل خرد دراوردم پرکف دسم

دامشو یه گنی قند ، درشونه بهسم

دوساعت که ایگشتم و من خیابون

تاترسم چی اسم و نرخ ارزون

ازبسکه دلم خش بی یه تک ایجسم

یه دفه و من خو ورفراهسم

انتهای پیام /۲۰۰

 

منبع : صبح زاگرس